777

98.49%

RTP 777 98.49%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Fa Fa Fa

96.88%

RTP Fa Fa Fa 96.88%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Haidilao

97.26%

RTP Haidilao 97.26%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Zuma

96.75%

RTP Zuma 96.75%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Super Awesome

96.52%

RTP Super Awesome 96.52%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Challeng - Fu Lu Shou Xi

96.55%

RTP Challeng - Fu Lu Shou Xi 96.55%"

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Spicy Fishing

96.84%

RTP Spicy Fishing 96.84%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On|

Diao Chan Fa Da Cai

96.92%

RTP Diao Chan Fa Da Cai 96.92%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Pok Deng

96.64%

RTP Pok Deng 96.64%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Wu Xia

96.45%

RTP Wu Xia 96.45%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Zombie Bonus

97.23%

RTP Zombie Bonus 97.23%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Pai Kang

96.66%

RTP Pai Kang 96.66%

Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 3 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Fish Prawn Crab

96.63%

RTP Fish Prawn Crab 96.63%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Fishing Foodie

96.30%

RTP Fishing Foodie 96.30%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Golden Jade

96.80%

RTP Golden Jade 96.80%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

U4

96.84%

RTP U4 96.84%

Manual 15 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

What The Fa

96.58%

RTP What The Fa 96.58%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Fishing In Thailand

97.26%

RTP Fishing In Thailand 97.26%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Fantasy Southeast Asia

96.59%

RTP Fantasy Southeast Asia 96.59%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On|

Caishen Dao

96.51%

RTP Caishen Dao 96.51%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 3 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Golden Zongzi

97.31%

RTP Golden Zongzi 97.31%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Crazy 777

97.56%

RTP Crazy 777 97.56%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Gold Leopard

96.52%

RTP Gold Leopard 96.52%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Super Win

96.64%

RTP Super Win 96.64%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Ocean Kings Treasure

97.22%

RTP Ocean Kings Treasure 97.22%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Super Powerful

97.15%

RTP Super Powerful 97.15%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Coin Maniac

97.26%

RTP Coin Maniac 97.26%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Running Buffalo

96.94%

RTP Running Buffalo 96.94%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Golden Pig

96.53%

RTP Golden Pig 96.53%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Giant Shark

96.70%

RTP Giant Shark 96.70%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Christmas Express

97.22%

RTP Christmas Express 97.22%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Fortune Teller

97.08%

RTP Fortune Teller 97.08%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Ganesh Wealth

96.72%

RTP Ganesh Wealth 96.72%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Super Powerful

96.64%

RTP Super Powerful 96.64%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Cai Shen Dao

96.46%

RTP Cai Shen Dao 96.46%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Lucky Crush

96.83%

RTP Lucky Crush 96.83%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Pirate King

96.87%

RTP Pirate King 96.87%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Aurora Wolf

96.99%

RTP Aurora Wolf 96.99%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Super Boom

96.82%

RTP Super Boom 96.82%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

My Lord

96.44%

RTP My Lord 96.44%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Fortune Bull

96.25%

RTP Fortune Bull 96.25%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Rat Of Wealth

97.26%

RTP Rat Of Wealth 97.26%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Gods War

97.26%

RTP Gods War 97.26%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Double Happiness

97.11%

RTP Double Happiness 97.11%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Infestation

97.33%

RTP Infestation 97.33%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

The Sky Dragons

97.09%

RTP The Sky Dragons 97.09%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Kungfu

96.34%

RTP Kungfu 96.34%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

God Of Twilight

96.48%

RTP God Of Twilight 96.48%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Casino Bunny

96.39%

RTP Casino Bunny 96.39%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Challenge Golden Pig

96.55%

RTP Challenge Golden Pig 96.55%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Lucky Koin

96.79%

RTP Lucky Koin 96.79%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Da Fu Gui

96.92%

RTP Da Fu Gui 96.92%

Manual 15 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Lion King

96.29%

RTP Lion King 96.29%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Egypt

96.95%

RTP Egypt 96.95%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

7 Wonders

97.26%

RTP 7 Wonders 97.26%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Master Haha

97.19%

RTP Master Haha 97.19%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Mayalu

97.01%

RTP Mayalu 97.01%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Dragon Boat Festival

96.97%

RTP Dragon Boat Festival 96.97%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Fruit Party

96.93%

RTP Fruit Party 96.93%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Golden Week

96.91%

RTP Golden Week 96.91%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Lucky Panda

96.58%

RTP Lucky Panda 96.58%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Athena

96.67%

RTP Athena 96.67%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Moon Festival

96.79%

RTP Moon Festival 96.79%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Fortune God

97.76%

RTP Fortune God 97.76%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Rich & Happy

96.85%

RTP Rich & Happy 96.85%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Kung Hei

97.10%

Kung Hei 97.10%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Love

97.07%

RTP Love 97.07%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Ps Stars - Rich Rich

97.09%

RTP Ps Stars - Rich Rich 97.09%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Face Off

97.05%

RTP Face Off 97.05%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Venezsia

97.30%

RTP Venezsia 97.30%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 9 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Brazil Carnival

96.97%

RTP Brazil Carnival 96.97%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On|

777 Fire

97.77%

RTP 777 Fire 97.77%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Monkey

97.50%

RTP Monkey 97.50%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Pirate Treasure

97.20%

RTP Pirate Treasure 97.20%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Fire Queen

97.13%

RTP Fire Queen 97.13%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

King Of Colosseum

97.22%

RTP King Of Colosseum 97.22%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Alchemy

96.51%

RTP Alchemy 96.51%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

5 Tigers

96.59%

RTP 5 Tigers 96.59%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Sara Punk

96.52%

RTP Sara Punk 96.52%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Who's The Boss

97.90%

RTP Who's The Boss 97.90%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Tomb Treasure

96.91%

RTP Tomb Treasure 96.91%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Money Come In

96.23%

RTP Money Come In 96.23%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Box Of Treasures

96.56%

RTP Box Of Treasures 96.56%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

China Empress

96.88%

RTP China Empress 96.88%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Money Meow

96.73%

RTP Money Meow 96.73%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Hand Of God

96.85%

RTP Hand Of God 96.85%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Fun Time

96.74%

RTP Fun Time 96.74%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Santa Claus

96.50%

RTP Santa Claus 96.50%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Soccer Mania

96.42%

RTP Soccer Mania 96.42%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Atlantis Legend

96.99%

RTP Atlantis Legend 96.99%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Lighthouse Of Alexandria

96.49%

RTP Lighthouse Of Alexandria 96.49%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Ps Stars - Lucky Lucky

97.08%

RTP Ps Stars - Lucky Lucky 97.08%

Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Bikini Party

96.80%

RTP Bikini Party 96.80%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Halloween

96.77%

RTP Halloween 96.77%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Dolphin

96.70%

RTP Dolphin 96.70%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Okie Doggie

96.70%

RTP Okie Doggie 96.70%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Musician

96.55%

RTP Musician 96.55%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Ps Club

96.28%

RTP Ps Club 96.28%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Challenge - Mayan Calendar

96.44%

RTP Challenge - Mayan Calendar 96.44%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Glorious Kingdom

96.84%

RTP Glorious Kingdom 96.84%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Monkey Island

96.87%

RTP Monkey Island 96.87%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Elephant

96.55%

RTP Elephant 96.55%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Vampire

96.85%

RTP Vampire 96.85%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Dog Bless You

96.45%

RTP Dog Bless You 96.45%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Fa Fa Monkey

96.56%

RTP Fa Fa Monkey 96.56%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

RTP777Slot Playstar | Pola Play Star Slot | RTP 777 Playstar

CekRTP777Slot Playstardari kami disini, temukan bocoran dan pola slot dan juga RTP 777 Game Play Star gacor hari ini 2023 yang uptoded dari kami setiap saat bos.

Jangan lupa untuk cek lebih dulu rtp slot yang cukup menarik perhatian anda sebelum anda memutuskan untuk memainkan permainan dari Playstar 777slot gacor, karena dengan bermain di game yang tepat anda akan lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan dari kemenangan game yang dimainkan bos.

RTP777Slot yang sangat masuk akal dan juga permainan adil yang fair play bisa didapatkan di link Play Star ini, tidak pandang bulu semua pemain memiliki kesempatan seimbang dalam memenangkan bonus jackpot permainan yang tidak ternilai nominal nya.

15 Rekomendasi RTP Slot Tertinggi Playstar 2023

Mau main tapi bingung pilih game yang mana bos? santai bosku, kami punya kumpulan nama 15 rekomendasi RTP Slot tertinggi Playstar 2023 untuk anda, coba deh main di salah satu game nya, dijamin anda pasti akan mendapatkan kemenangan yang fantastis. Berikut 15 slot dengan rtp tinggi agen play star yang dapat anda coba adalah:

 1. Slot Online Game Lobby RTP Slot 97.25%
 2. Slot Online Coin Pusher Pirate King2 RTP Slot 97.20%
 3. Slot Online Chef Husky RTP Slot 97.33%
 4. Slot Online Color Game RTP Slot 97.42%
 5. Slot Online 777 RTP Slot 98.77%
 6. Slot Online Zombie Bonus RTP Slot 97.55%
 7. Slot Online Candy Smash RTP Slot 97.40%
 8. Slot Online Super Powerful RTP Slot 97.20%
 9. Slot Online The Empire RTP Slot 98.42%
 10. Slot Online Fortune Teller RTP Slot 97.37%
 11. Slot Online Fishing Fa  Fa Fa RTP Slot 97.54%
 12. Slot Online Dummy King RTP Slot 97.50%
 13. Slot Online Lucky Crush RTP Slot 97.66%
 14. Slot Online Crazy777 RTP Slot 97.77%
 15. Slot Online Golden Jade RTP Slot 97.16%

Silahkan dicoba bos salah satu link permainan yang kami rekomendasikan untuk anda anda, , mungkin saja anda bisa mendapatkan keberuntungan dan hoki anda pada salah satu permainan tersebut.

FAQS Tentang Playstar Slot

Apa Itu Playstar?

Playstarmerupakan sebuah provider judi online lengkap yang menyediakan berbagai permainan menarik seperti mesin slot, tembak ikan, arcade dan permainan kartu poker.

Minimal Bet Playstar?

Minimal Bet taruhan bermain dalam setiap putaran permainan Playstar adalah sebesar 200 rupiah hingga maxbet jutaan disini.

Cara Bermain di Link Playstar?

Daftar akun slot di link Mpo 777Slot terpercaya, lakukan deposit dengan minimal yang ditentukan, masuk ke lobby permainan Playstar, pilih game dan kemudian silahkan bermain bos.

Cara Deposit Slot Playstar?

Deposit dapat dilakukan dengan beberapa tujuan yang telah ditetapkan seperti melalui aplikasi pembayaran dompet digital ovo, dana, linkaja, gopay, qris dan shopee pay serta lewat bank online bca, bri, mandiri, bsi, cimb, sakuku dan juga pulsa xl dan telkomsel bosku.